Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Fromborku

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Księgozbiór placówki wynosi 23055 woluminów, w tym Oddział dla Dzieci ma 6139 woluminów.

Biblioteka posiada wyszczególniony dział książek Regionalnych dotyczących Fromborka, Mikołaja Kopernika i Warmii i Mazur.

Od 1971 r. prowadzona jest kartoteka wycinków prasowych dotyczących Fromborka.

I. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Fromborku została utworzona na mocy Uchwały Nr XVII/100/01 Rady Miasta i Gminy we Fromborku z dnia 28 grudnia 2001 r. i działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r., Nr 110, poz. 721 i Nr 141, poz. 943 z późn. zm.),
 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity, Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591/,
 4. Statutu Biblioteki.

II.

 1. Organizatorem Biblioteki jest Rada Miasta i Gminy we Fromborku.
 2. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy we Fromborku.

III.

 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.
 2. Biblioteka posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy we Fromborku.

IV. Siedzibą biblioteki jest miasto Frombork, a terenem jej działania obszar Miasta i Gminy we Fromborku.

V. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

VI.

 1. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa Miasta i Gminy we Fromborku oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.
 2. Biblioteka może prowadzić działalność wydawniczą.

VII.

 1. Do zakresu działania Biblioteki należy w szczególności:
 • gromadzenia, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
 • udostępnianie zbioru bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
 • popularyzacja książki i czytelnictwa,
 • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
 • doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
 • prowadzenie działalności wystawienniczej, wydawniczej i edukacyjnej, organizowanie imprez służących popularyzacji czytelnictwa, nauki oraz upowszechniania dorobku kulturalnego miasta
 1. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb kulturalno-oświatowych środowiska.