Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Fromborku

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

STATUT

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY WE FROMBORKU

I. PRZEPISY OGÓLNE.

§ 1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Fromborku, zwana dalej „Biblioteką” została utworzona na mocy Uchwały Nr XVII/100/01 Rady Miasta i Gminy we Fromborku z dnia 28 grudnia 2001 r. i działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r., Nr 110, poz. 721 i Nr 141, poz. 943 z późn. zm.),
 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity, Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591/,
 4. Niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Organizatorem Biblioteki jest Rada Miasta i Gminy we Fromborku.
 2. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy we Frombork.

§ 3.

 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.
 2. Biblioteka posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy we Fromborku.

§ 4. Siedzibą biblioteki jest miasto Frombork, a terenem jej działania obszar Miasta i Gminy we Fromborku.

§ 5. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI.

§ 6.

 1. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa Miasta i Gminy we Fromborku oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.
 2. Biblioteka może prowadzić działalność wydawniczą.

§ 7.

 1. Do zakresu działania Biblioteki należy w szczególności:
 • gromadzenia, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
 • udostępnianie zbioru bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
 • prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
 • popularyzacja książki i czytelnictwa,współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
 • doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
 • prowadzenie działalności wystawienniczej, wydawniczej i edukacyjnej, organizowanie imprez służących popularyzacji czytelnictwa, nauki oraz upowszechniania dorobku kulturalnego miasta
 1. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb kulturalno-oświatowych środowiska.

 

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA.

§ 8.

 1. Biblioteka zarządzana jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy we Fromborku na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.
 2. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Biblioteki i reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.
 3. Dyrektor jest odpowiedzialny za prawidłową działalność merytoryczną, finansową i gospodarczą instytucji.
 4. Dyrektor przedstawia organizatorowi plany, sprawozdania, raporty i analizy związane z zakresem działalności Biblioteki.

§ 9. W skład Biblioteki wchodzą:

 1. Wypożyczalnia dla Dorosłych,
 2. Oddział dla Dzieci.

§ 10. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym, po zasięgnięciu opinii organizatora.

 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI.

§ 11.

 1. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności Biblioteki, zatwierdzony przez burmistrza z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu Miasta i Gminy Fromborka.
 3. Plan działalności Biblioteki zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.

§ 12.

 1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.
 2. Przychodami Biblioteki są wpływy sprowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży majątku ruchomego oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.
 3. Biblioteka może pobierać opłaty:
 • w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne
 • nie zwrócone w terminie wypożyczone materiały biblioteczne
 • uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych.
 1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Biblioteki przeznaczony jest na realizację zadań statutowych.

§ 13.

 1. Wartość majątku Biblioteki odzwierciedla fundusz Biblioteki, który odpowiada wartości wydzielonego Bibliotece i nabytego mienia.
 2. Fundusz Biblioteki zwiększa się lub zmniejsza o kwotę zmian wartości majątku Biblioteki, będącym skutkiem:
 • aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów,
 • nieodpłatnego przekazania lub otrzymania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
 1. Fundusz Biblioteki zwiększa się o:
 • amortyzację majątku trwałego,
 • dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju Biblioteki,
 • zysk pozostający w dyspozycji Biblioteki,
 • środki z innych źródeł.
 1. Fundusz Biblioteki zmniejsza się o:
 • straty finansowe,
 • umorzenie majątku trwałego,
 • finansowanie inwestycji,
 • inne zmniejszenia.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 14. Biblioteka używa pieczęci podłużnej zawierającej nazwę Biblioteki w pełnym brzmieniu.

§ 15. W statucie Biblioteki mogą być dokonywane zmiany w trybie określonym dla jego nadania.